Hoe werkt het PIT-care traject in de praktijk?

Hoe werkt het PIT-care traject in de praktijk?

 

Lifestyle Care Concept 01 is gebaseerd op Psychosociale Intensieve Therapie (PIT). Internetkanalen en telefoon zijn dan ook cruciale middelen in onze aanpak. Ons PIT-Care traject bestaat uit de volgende stappen:

1. Aanmelding

Een klant meldt zich telefonisch of via de website aan. Binnen twee weken wordt een intake gepland. Indien noodzakelijk kan dit binnen 48 uur.

2. Afstemming track-periode

Tijdens de intake wordt na het verzamelen van informatie over de problematiek (hulpvraag) en de invloed ervan op alle leefgebieden (screening met behulp van de zelfredzaamheid-Matrix) een inzicht gevende track-periode afgestemd waarin de klant nauwgezet wordt geïnstrueerd en gevolgd in zijn/haar activiteiten. Deze periode kan per klant/situatie/problematiek verschillen en duurt minimaal 3 en maximaal 6 weken. In deze fase wordt nauwkeurig geregistreerd welke achterliggende factoren een rol spelen in de problematiek en waar de leemtes zich bevinden, op basis van de basisbehoeften van Maslow. Tevens wordt in deze fase een overzicht gemaakt van de potentie/competenties van de klant. Van dit alles wordt een plan van aanpak opgesteld.

3. Plan van Aanpak

Tijdens de track-periode wordt een plan van aanpak (pva) opgesteld. Deze is 100% objectief en vrij van waardeoordelen. In dit plan wordt de hulpvraag concreet en de invloed ervan op alle leefgebieden. Tevens worden doelen voorgesteld die samen met de klant zijn opgesteld. Dit pva dient als basis voor de start van de hulpverlening.

4. Bespreking Plan van Aanpak

Het pva wordt in de eerste week volgend op de afsluiting van de track-termijn met de klant besproken. Tijdens dit overleg gaan wij uit van het model van Prochaska en DiClemente (gedragsverandering in stadia):

plan van aanpak

Door middel van motiverende gesprekstechnieken ondersteunen we de klant in het maken van keuzes die bevorderlijk zijn en passen en uitvoerbaar zijn binnen zijn/haar persoonlijke situatie. Zie bijlage 1 voor meer informatie over bovenstaand model.

5. Het aanbod

Aansluitend op de vierde stap ontstaat een overzicht van wat nodig is om een aanbod te ontwikkelen. In dit aanbod krijgen zowel de intensieve hulpverlening, ontspanningsactiviteiten als werk gerelateerde activiteiten een plek. Bij ontspanning gaan wij uit van wellness-activiteiten, actieve sport, meditatieve activiteiten, natuur interacties etcetera. Bij de ontwikkeling van dit aanbod staat de dagindeling van de klant centraal.

6. Trans-stimulatie periode

De Trans-stimulatie periode van drie tot zes weken (afhankelijk van de behoefte, leer- en aanpassingstempo van de klant en het doel) vormt de zesde stap in het PIT-Care traject. De klant wordt intensief en persoonlijk bijgestaan tijdens deze veranderingsperiode. Na korte evaluaties worden de interventies, indien nodig, op de situatie afgestemd . Ook hier is het uitgangspunt: aansluiten op het leer- en aanpassingstempo van de klant. In deze fase krijgt de klant een individuele toolbox met vaardigheden die nodig zijn om de doelen te halen. Ook kan hij/zij te allen tijde rekenen op telefonische support en face to face contact.

7. Eindevaluatie

Deze laatste stap is bedoeld om het pva met de resultaten van stap 6 te evalueren. Indien nodig stellen we de doelen bij en stemmen we de nazorg af. De duur van het PIT-Care traject beslaat minimaal zes en maximaal 12 weken. Tenzij de uitkomsten anders uitwijzen.

Afsluiting

Aan het eind van het PIT-Care traject wordt het dossier van de klant afgesloten (en meegegeven). Informeer tijdig naar de voorwaarden voor het verwijderen van het dossier uit ons systeem om anonimiteit te waarborgen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.