Vacatures

images

Lifestyle Care Concept

1. Missie

Wij, lifestyle care concept (LCC), werken volgens het principe van één gezin, één plan, één regisseur. Wij noemen dit kortweg 3 in 1. Hiermee wordt bedoeld dat waar hulpverleners samenwerken er één overkoepelend plan wordt gemaakt en dat een van de hulpverleners de hulpverlening coördineert en zicht heeft op wat er binnen en voor het gezin wordt gedaan.

Bij ons is tijd geen probleem. We bieden de mogelijkheid om tot 20.00 uur ’s avonds ambulante begeleiding te bieden. Wij kunnen bijvoorbeeld de jeugdige(n) en ouder(s) ondersteunen bij de avondroutine of piektijden in het gezin om een goed beeld te krijgen van de interacties binnen het gezin omdat we graag klaar staan voor onze jeugdigen en ouder(s). Daarnaast zijn onze medewerkers tot 20.00 uur ’s avonds beschikbaar via telefoon, mail en WhatsApp.

Wij gaan met de tijd mee daarom bieden we begeleiding op een moderne en innovatieve manier. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat wij zoveel mogelijk tegemoet komen aan de persoonlijke behoeften en wensen van onze jeugdige(n) en ouder(s). Dit uiteraard altijd binnen de wet- en regelgeving.

2. Visie

Onze organisatie zal naar verwachting de komende jaren doorgroeien naar ca. vijftig medewerkers. Deze groei mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de hulpverlening en het op orde krijgen/houden van onze bedrijfsvoering. Samen met onze medewerkers ontwikkelen we ons graag verder en werken we aan onze kwaliteit. Hierbij luisteren we goed naar wat klanten van ons verwachten en sluiten we aan bij veranderingen in de maatschappij. We zijn ons bewust van onze rol in een gezin en willen betekenisvol zijn in de ontwikkeling van de jeugdigen en hun ouders.

3. Van kernwaarden naar competenties

Wij vinden het vertrouwen in onze organisatie en dus ook onze medewerkers belangrijk. De manier waarop wij met mensen omgaan, bepaalt voor een groot deel hoe mensen ons ervaren, of we succesvol zijn en hoe men uiteindelijk onze inzet waardeert. Het hoofddoel van onze hulpverleners is de jeugdigen en ouders ondersteunen en zorgen voor een veilige en rechtvaardige thuissituatie. Wij geloven dat kinderen recht hebben op een adequate en liefdevolle opvoeding. Daarbij respecteren wij ieders cultuur en levensovertuiging.
Onze kernwaarden komen voort uit de grondbehoefte van de mens aan liefde (respect en zachtheid), waarheid rechtvaardigheid, geweldloosheid en vrede. Zorgen ontstaan veelal uit een uit balans geraakte grondbehoefte, die vaak niet makkelijk te bereiken is. Denk hierbij aan kinderen en ouders die vastlopen in de onderlinge omgang terwijl er op de achtergrond een schulden een enorme rol spelen. Wij trainen onze medewerkers in de ROB-methode om hun competenties te richten op het terugwinnen van een evenwicht in deze waarden.

Deze kenwaarden willen we terugzien in de houding en het gedrag van onze medewerkers en ze vormen dus ook een belangrijk onderdeel van het sollicitatiegesprek.

Vacature Directie LCC

Functie objectief:
De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de directeur. De directeur is onder
eindverantwoordelijkheid van het bestuur belast met de strategische beleidsontwikkeling en geeft
leiding aan het team. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.

Taken:
Is belast met voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het zorg en welzijnsbeleid door:
Het ontwikkelen van het strategisch beleidsplan en het bewaken van de uitvoering ervan;
Het bewaken van de identiteit, grondslag, positionering en doelstelling van de instelling;
Het zorgen voor de opstelling van het beleidsplan, jaarverslag en het werkplan;
Het anticiperen op ontwikkelingen met betrekking tot wetgeving, politiek, zorg en welzijnssector.

Bestuurlijke samenwerking:
Het toezien op het interne systeem van kwaliteitszorg;
Het zorgen voor het personeelsmanagement, financieel, materieel en strategisch management;
Het bewaken van de concurrentiepositie en het zorgdragen voor een goede p.r. en marketing.

Personeelsbeleid:
Het onderhouden van contacten met personeel dat door ziekte afwezig is;
Het zorgdragen voor vervangend personeel (anders dan bij zzp’ers);
Het doen ontwikkelen van het na-, bij- en omscholingsbeleid;
Het doen ontwikkelen van beleid inzake mobiliteit en loopbaanontwikkeling;
Het voordragen voor aanstelling, ontslag en disciplinaire maatregelen van personeel;
Het bevorderen van de ontwikkeling en scholing van personeel;
Het doen opstellen van de kaders voor het te voeren arbobeleid;
Het bewaken en controleren van de besteding van de financiële middelen ten aanzien van de organisatie.

Personele kosten:
Het vaststellen van het sociaal jaarverslag;
Het doen behartigen van juridische/arbeidsrechtelijke zaken.

Ten aanzien van organisatiebeleid:
Het zorgen voor het tot stand komen van afgesproken jaarplanning;
Het bevorderen van de ontwikkeling van de organisatie en de cohesie binnen de organisatie;
Het doen coördineren van werkzaamheden op het terrein van automatisering en registratie;
Het bevorderen van de samenwerking met zorginstellingen;
Het maken van werkafspraken met andere ondersteunende dienstverlenende organisaties en instellingen.

Ten aanzien van zorg- en welzijnsbeleid:
Het doen opstellen en vaststellen van het organisatie beleidsplan;
Het stimuleren van innovatie en het scheppen van voorwaarden voor de uitvoering ervan;

Ten aanzien van huisvestings- en facilitair beleid:
Het doen opstellen en vaststellen van meerjaren onderhouds- en huisvestingsplannen;
Het toezien op de facilitaire dienstverlening.

Ten aanzien van financieel beleid:
Het doen opstellen en vaststellen van de conceptbegroting, jaarrekening;
Het toezien op de besteding van de toegewezen budgetten.

Geeft leiding aan het team door:
Het voorzitten van het teamoverleg;
Het zorgen voor de managementontwikkeling van de leden van de directie en de staf;
Het houden van functionerings- Pop- en beoordelingsgesprekken met de teamleiders;
Het coördineren van intern overleg.

Adviseert en vertegenwoordigt het bestuur door:
Het vertegenwoordigen van het bestuur binnen en buiten de organisatie;
Het deelnemen aan bestuursvergaderingen en deze mede inhoudelijk voor te bereiden;
Het bestuur periodiek informeren over alle zaken die relevant zijn voor de taakuitoefening;
Geeft in voorkomende gevallen leiding aan onderzoek en advies.

Verantwoordelijkheden:
Het zorgdragen dat de taken naar behoren worden uitgevoerd.

Bevoegdheden:
De directie is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigingen en te ontbinden (of medewerkers te benoemen, te schorsen, op non-actief te stellen of te ontslaan);
De directie is bevoegd contracten aan te gaan, te wijzigen en te verbreken;
De directie is bevoegd haar bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze (of aspecten hiervan) intern, extern of beide uit te oefenen.

De directie draagt er zorg voor dat haar delegatie van bevoegdheden dan wel haar mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. In geval van delegatie of mandatering blijft de directie verantwoordelijk

Functie-eisen/ competenties:
Beheerst hbo/wo denk- en werkniveau;
Heeft aantoonbare ervaring als manager in een gelijksoortige organisatie;
Heeft ervaring met het bestuurlijk-politieke krachtenveld binnen een zorg- en welzijnsinstelling;
Heeft kennis van en inzicht in het landelijk, regionaal en lokaal zorg en welzijnsbeleid;
Heeft inzicht en vaardigheid in het aansturen van beleidsvormingsprocessen en organisatieprocessen;
Heeft kennis van en vaardigheid in het leidinggeven aan een zorg- en welzijnsorganisatie;
Heeft inzicht in de taak en werkwijze van een zorg- en welzijnsinstelling;
Bezit vaardigheden op het gebied van managementtechnieken, personele zaken en administratief-organisatorische zaken;
Bezit kennis en vaardigheden op bestuurlijk terrein;
Heeft vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en het ontwikkelen van een draagvlak voor het algemeen beleid;
Heeft kennis van het arbobeleidsplan;
Heeft een goed inzicht in het werkveld van het zorg- en welzijnswerk;
Heeft een goed inzicht in het functioneren van instellingen voor zorg en welzijn;
Kan coördineren en leidinggeven aan professionals;
Kan strategisch en beleidsmatig denken en handelen;
Is flexibel, besluitvaardig, doortastend en standvastig;
Heeft bedrijfseconomisch inzicht en financiële kennis van zaken;
Heeft theoretische en praktische kennis van organisatiekunde;
Heeft uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
Heeft een visie op het zorg en welzijn;
Is doortastend en slagvaardig;
Is bereid mede vorm en inhoud te geven aan de grondslag en de profilering van de instelling;
Heeft een stimulerende, op samenwerking gerichte houding.

Wat bieden wij jou?
Een mooie, afwisselende job in een ambitieuse organisatie met volop ontwikkelingsmogelijkheden. Een salaris overeenkomstig jou kwaliteiten en ervaring. Een tegemoetkoming in de reiskosten.

Nieuwsgierig geworden?
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met de heer Buwalda op 0624988819.

Sluitingsdatum van deze vacature is 21 maart 2020.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.